Zorica Antić

Zorica Antić rođena je 1954. godine u Aleksincu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nišu, na Odseku za Engleski jezik i književnost, 1979. godine.

Magistrirala je 2006. godine sa temom „Leksika sa medicinskom tematikom u engleskom i srpskom jeziku“.

Doktorat na temu „Primena savremenih jezičkih i metodoloških principa za unapređenje engleskog jezika za medicinu“ odbranila je 2008. u Beogradu.
Sticanje pedagoškog iskustva počela je kao nastavnik Engleskog jezika na Pedagoškoj akademiji u Aleksincu, a zatim u osnovnim školama u Aleksincu i Nišu. Istovremeno priprema buduće studente za upis na fakultet i obučava mlade profesore za rad u školi. Držeći kurseve engleskog jezika, dolazi na Medicinski fakultet u Nišu gde realizuje nastavu opšteg engleskog jezika sa profesorima i saradnicima fakulteta.
Godine 2003. izabrana je za nastavnika na svim studijskim grupama Medicinskog fakulteta: Medicina, Stomatologija, Farmacija i Strukovne studije, a od 2005. godine radi samo sa studentima medicine. Sarađuje sa Stomatološkim fakultetom iz Beograda, gde je držala nastavu doktorantima od 2010. do 2013. godine.
Engleski jezik struke predstavlja oblast njenog posebnog interesovanja sa ciljem da se studenti medicine, budući lekari, osposobe za aktivnu komunikaciju na engleskom jeziku i time postanu ravnopravni članovi međunarodne medicinske zajednice.

Šef je predmeta Engleski jezik i član Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta. U zvanje docenta izabrana je 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu.
Sve vreme radi na svom obrazovanju, pohađa kurseve za edukaciju nastavnika u zemlji i inostranstvu. Aktivno učestvuje na konferencijama i naučnim skupovima i objavljuje radove u stručnim časopisima. Ima preko 30 objavljenih radova.
Autor je udžbenika i radne sveske za studente medicine „English for Medicine“. Godine 2010. objavila je monografiju „Podučavanje i učenje engleskog jezika za potrebe medicine“ koja obrađuje veoma aktuelnu temu engleskog jezika struke i zasniva se na savremenim potrebama studenata medicine ali i završenih lekara koji nastavljaju sa obrazovanjem, praćenjem literature, učestvovanjem na međunarodnim konferencijama, pisanjem radova. Monografija je dobila nagradu za najbolju publikaciju 2010. godine koju dodeljuje Srpsko lekarsko društvo Niš.

Osim pedagoškog angažovanja, bavi se i prevođenjem stručne i naučne literature iz oblasti medicine.

Od svojih studenata dobija Zahvalnicu povodom 49. godina postojanja Medicinskog fakulteta za saradnju, angažovanje i podršku studentima. Na kongresima studenata biomedicinskih nauka Srbije je od 2009. godine uvela engleski jezik kao oblast za učestvovanje i mentorstvo.

BIBLIOGRAFIJA

Spisak radova od poslednjeg izbora (2012-2016)

Radovi sa SCI liste
1.Antic Zorica, Milosavljevic Nataša. Some suggestions for modelling a contemporary medical English course design based on need analysis. Lingua DOI: 10.1016/j.lingua.2016.06.002
2.Antic Zorica. Benefits of student-centered tandem teaching in medical English. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2015, vol. 143, iss. 7-8, pp. 500-504.
3.Antic Zorica, Todorovic Gordana, Todorovic Ljubormir. Writing biomedical research papers in English: A challenge for non-anglophone authors. Vojnosanitetski pregled 2013, vol. 70, iss. 4, pp. 424-428.

Ostali radovi (2012-2016)
1.Ljiljana Bjelaković, Gordana Kocić, Dragan Radovanović, Vladimir Antić, Bojko Bjelaković, Zorica Antić. Antoixidants and theit importance during muscular exercise: a review. Facta Universitatis Series: Medicine and Biology, Vol. 18, No 2, 2016, pp. 48-56. DOI: 10.22190/FUBM160918002B.
2.Antic Teacher Education in ESP. Acta Facultatis Medicae Naissensis. 2016, DOI: 10.1515afmnai-2016-0022
3.Milosavljevic Nataša, Antic Zorica. Medical English genres: Indispensable tool for effective academic and professional communication. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2015, vol. 32, iss. 1, pp. 77-81.
4.Antic Zorica, Milosavljevic Nataša. Medical studies in English: Shared learning. Acta Facultatis Medicae Naissensis, 2014, vol. 31, iss. 2, pp. 129-132.
5.Antic Zorica, Spasic Dragana. Project-based learning in English for medicine. Acta medica Medianae 2012, vol. 51, iss. 2, pp. 50-55.
6.Antic Zorica, Todorovic Gordana. Pregled nastavnog plana za potrebe medicine. (An outline of EMP course design) Acta Facultatis Medicae Naissensis 2012, vol. 29, iss. 3, pp. 153-157.

Poglavlje u monografiji međunarodnog značaja (2012-2016)
1.Antic Zorica. Language use in medical setting: Program design and evaluation. In: Vistas of English for Specific Purposes, 2015. Cambridge Scholars Publishing, pp. 151-166.

Projekti (2012-2016)
1.Rukovodilac projekta kontinuirane edukacije pod nazivom “Writing and publishing scientific papers in English for biomedicine.” (“Metodologija pisanja i publikovanja naučno-istraživačkog rada na engleskom jeziku za potrebe biomedicinskih nauka”), 2013.
153-02-562/2013-01, odobren od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije.
2.Rukovodilac projekta kontinuirane edukacije pod nazivom “Jezik u medicini”, 2012.
153-2-2444/2012-01, odobren od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije.
3.Rukovodilac projekta izrade nastavnog plana pod nazivom Specialized language course for further education of nurses u saradnji sa English Book-om i podržan od strane Britanske trgovinske komore, 2016.
4.Program edukacije za medicinske sestre “Specialized Language Course for Further Education of Nurses (pre-intermediate and intermediate level)” u saradnji sa English Book-om; projekat podržan od strane Britanske komore (British-Serbian Chamber of Commerce).

Radovi saopšteni na konferencijama (2012-2016)
1.Zorica Antić, prezentacija rada Language use in medical setting: Program Design and Evaluation na konferenciji First International Conference on Teaching English for Specific Purposes, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija, 17.-19. maj, 2013. Rad je objavljen kao poglavlje u monografiji od međunarodnog značaja
2.Zorica Antić, prezentacija rada The Grammar of Medical Interview na konferenciji 24th BETA-IATEFL Annual International Conference, University of International and World Economy, Celebrating variety: making the most of your teaching and learning context,Sofia, Bugarska, 6.-7. jun, 2014.
3.Zorica Antić, prezentacija rada Communicative Approach to Teaching English for Medical Purposes: Doctor-Patient Encounter. International Scientific Conference ’21st Century Challenges while Developing Communicative Competence for Professional Purposes’ Varna Medical University ’Prof. Dr. P. Stoyanov’, 8.-9. decembar 2014, Varna, Bugarska. Rad je štampan u celini u zborniku radova, str. 259-262.
4.Miodrag Stojanović, Zorica Antić, Dijana Stojanović, prezentacija rada Writing and presenting scientific papers. dani preventivne medicine, 23.-26. septembar, Medicinski fakultet u Nišu, 2014.
5.Zorica Antić, prezentacija rada Discussions and Oral Presentations as Teaching Material in English for Medicine. The Second International Conference on Teaching English for Specific Purposes and New Language Learning Technologies, Elektronski fakultet u Nišu, Srbija 22.24. maj, 2015. Prezentacija je objavljena u formatu PowerPoint na sajtu konferencije (esp.elfak.rs/files/ppt/zorica%20esp%201%202015.ppt)
6.Nataša Milosavljević, Zorica Antić, prezentacija rada Interdiscipliary role of English in the field od medicine: integrating content and context. The Second International Conference on Teaching English for Specific Purposes and New Language Learning Technologies, Elektronski fakultet u Nišu, Srbija, 22.-24. maj, 2015. Prezentacija je objavljena u formatu PowerPoint na sajtu konferencije(esp.elfak.rs/files/ppt/natasa%20esp%20conf2015.pptx)
7.Leontina Kerničanin, Valentina Marinković, Marija Đorđević, Zorica Antić, Jovana Brkić, prezentacija rada The Knowledge of English Pharmaceutical Terminology on Pharmacy Studies in Serbia, na konferenciji The Fifth international Congress ’Applied Linguistics Today’ – New Tendencies in Theory and Practice, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Srbija, 27.-29. novembar 2015.
8.Zorica Antić, Analysis of additional English language needs of medical students. The First International Symposium ’Trends in Medical Language Teaching and Learning’, The University od Medicine and Pharmacy of Tigru Mures, Rumunija, 10.-11. decembar, 2015. Rad je štampan u celini u zborniku Trends in medical teaching and learning. Apstrakt je štampan u knjizi apstrakata.
9.Zorica Antić, The use of simulation in teaching and learning Medical English, International Medical English Conference, City College Norwich, UK, Semptember 2016.


Radovi objavljeni pre 2012. godine
1.Antic, Z. Interdisciplinary team teaching. Studentski medicinski glasnik 2011; 1(1): 79-82.
2.Antić, Z. Osobenosti pisanog engleskog jezika u medicini. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2010; (9-10): 668-73.
3.Antić Z. Analysis of Students’ Errors in English for Medical Purposes. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2010; 27(3): 159-163.
4.Antić Z. Jezik u medicinskom kontekstu: neophodne veštine. Studentski medicinski glasnik 2010; 1(1): 143-148.
5.Antić Z. Teaching different forms of communication as part of EMP course. Reči – časopis za jezik, književnost i kulturološke studije 3/2009, Fakultet za strane jezike Univerziteta Alfa (UCD: 811. 111’276.6:61 175368972).
6.Antić Z. Some implications for teaching scientific medical writing. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2009; 26(1): 55-60.
7.Antić Z. Syllabus development in EMP – Stage one: Morphology. Reči – časopis za jezik, književnost i kulturološke studije 2/2009, Fakultet za strane jezike Univerziteta Alfa, Beograd. (UDC: 379.147:811.111]::61 811.111’276.6:61).
8.Antić Z. Tandem teaching in EMP. Reči – časopis za jezik, književnost i kulturološke studije 1/2009, Fakultet za strane jezike Univerziteta Alfa, Beograd. (UDC: 378.147:811.111 811.111’276.6:61).
9.Antić Z. Towards Uniformity in English for Special Purposes: Evaluation and Design. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 2009; 137(7-8), 454-457.
10.Antić Z. Review of the 50th Congress of Biomedical Science Students of Serbia with International Participation, Lepenski Vir, 30. april – 4. maj 2009. (izveštaj za British Council objavljen u British Council Elta Newsletter 2009).
11.Antić Z. The new roles of teachers and students in EMP. Facta Universitatis 2008; 15(3): 125-129.
12.Antić Z. Forward in teaching English for medical purposes. Facta Universitatis 2007; 14(3): 141-147.
13.Antić Z. Language and Medicine: The Medical Interview. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2007; 24(4): 219-222.
14.Antić Z. Case Study – The Most Appropriate Approach in English for Medicine, u zborniku New Perspectives: Essays on Language, Literature and Methodology, Faculty of Philosophy, Nikšić, 2007, ISBN 978-86-7798-015-3, str. 268-273.
15.Antić Z. Medical Interview: its potential for learning and teaching English for medical purposes, Zbornik radova predstavljenih na Interkatedarskoj konferenciji Niš 2006, Niš, 2007. ISBN 978-86-7379-143-2.
16.Antić Z. Neurolinguistic Programming – The Link Between Medicine (Neurology) and Language Teaching. Facta Universitatis 2006; 123-126.
17.Antić Z. Using Case Study Approach in English for Medicine Course. New aspects of Language Teaching, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici. 2005; 30-35.
18.Antić Z. New Aspects of Language Teaching. British Coucil Elta web magazine 2005.
19.Antić Z. The Interdependence of Culture and Foreign Language Teaching’. Journal of the Fourth Worldwide Forum on Education and Culture, Rim 2005, regentuniversity.org/acad/schcom/faculty/swaffield/Proceedings_FourthForum.pdf
20.Antić Z. The difference between grammatical systems of English and Serbian and the ensuing problems of communication, 12th Conference on British and American Studies, Timisoara, Romania 2004.
21.Antić Z. Analiza grešaka – pomoć u učenju. Lingvistički zbornik 2003; 20-24.
22.Antić Z. Analiza grešaka – pomoć u učenju. Rad je prikazan na Kongresu primenjenih lingvista Srbije i Crne Gore u Herceg Novom, 25-27. septembar, 2003.

Publikacije
1.Udžbenik „English in Medicine“, Medicinski fakultet u Nišu, 2010 (drugo dopunjeno izdanje) ISBN 978-86-80599-87-8
2.Radna sveska „English in Medicine“, Medicinski fakultet u Nišu, 2010 (drugo dopunjeno izdanje) ISBN 978-86-80599-88-5
3.Monografija „Podučavanje i učenje engleskog jezika za potrebe medicine“, Medicinski fakultet u Nišu, 2010. ISBN 978-86-80599-81-6
Članstvo u uređivačkim i programskim odborima
1.Član naučnog odbora First International Conference on Teaching English for Specific Purposes, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, 17.-19. maj, 2013.
2.Član naučnog odbora Second International Conference on Teaching English for Specific Purposes and New Language Learning Technologies, Elektronski fakultet, Niš, 22.-24. maj, 2015.

Uređivanje međunarodnog časopisa
1.Član uređivačkog odbora u međunarodnom časopisu Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, University of Niš.

Lektorisanje
1.Lektor časopisa Facta Universitatis, Series: Medicine and Biology ISSN 0354-2017 (Print) ISSN 2406-0526 (Online)

Članstvo u komisijama za izbor u zvanje
1.Član komisije za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika Gordane Todorović na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, 2012.
2.Član komisije za izbor nastavnika za naučnu oblast Opšteobrazovne nauke, nastavni predmet Engleski jezik I i II, Stomatološki fakultet u Beogradu, 2016.
3.Član komisije za izbor u zvanje docenta dr Aleksandra Vuletića, na Fakultetu za sport u Beogradu, na predmetima Engleski jezik I i II, 2016.
4.Predsednik komisije za izbor nastavnika u zvanje docent, Nataše Milosavljević za užu naučnu oblast Engleski jezik na Medicinkom fakultetu u Nišu, 2012.

Recenzije udžbenika
1.Recenzija radne sveske autora Jelene Baste English for Economic and Business Purposes (workbook), Ekonomski fakultet u Nišu.
2.Recenzija udžbenika autora Nataše Milosavljević English in Dentistry, Medicinski fakultet u Nišu.
3.Recenzija knjige Vokabular engleskog jezika medicinske struke autora Slobodana D. Jovanovića, Beograd, 2013.
4.Recenzija udžbenika autora Slađane Živković i Nadežde Stojković English for Students of Information and Communication Technologies, Elektronski fakultet u Nišu, 2012.

Članstvo u komisijama za odbranu radova
1.Član komisije za odbranu master rada „Implikacije uloge nastavnika na razvoj darovitosti učenika“ studentkinje Jelene Evtimov, oblast pedagogija, Filozofski fakultet u Nišu, 2016.
2.Predsednik komisije za izradu diplomskog rada „Nutritivni i zdravstveni značaj cinka“ studentu Sanji Stojković, Medicinski fakultet u Nišu, Integrisane studije farmacije, 2016.
3.Predsednik komisije za izradu diplomskog rada „Nutritivni i zdravstveni značaj selena“ studentu Dušanu Smiljkoviću, Medicinski fakultet u Nišu, Integrisane studije farmacije, 2016.
4.Mentor u izradi master rada „Prezentacija na engleskom jeziku kao deo profesionalne karijere budućeg farmaceuta“ studentu Milutinu Bojiću, oblast Farmacija, Medicinski fakultet u Nišu, 2017.

Mentorstvo u studentskim radovima predstavljenim na studentskim kongresima 2012-2016
1.kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Srebrno jezero, 22. – 26. april, 2016
Autori: Kristina Stojanovic, Aleksandra Jevtic, Jelena Spasic,
Tema: Autonomija studenata u koriscenju engleskog jezika za potrebe medicine
2.kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, 2015
Autor: Zorana Nikodijević
Tema: Primena medicinskog intervjua u učenju engleskog jezika
3.kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Vrnjacka Banja, 26.-30. april, 2014
Autor: Katarina Cakić, tema: Interdisciplinarna uloga akademskog engleskog jezika
Autor: Kristina Brajković, tema: Procena značaja studije slučaja za učenje engleskog jezika u medicinske svrhe
Autor: Ronald Milošević, tema: Profil engleskog jezika na univerzitetu
4.kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Kopaonik. 28.04.-02.05.2013.
Autor: Aleksandar Živadinović, tema: Učenje jezika kroz komunikaciju
Autor: Jovan Zorić, tema: Stavovi i motivacija za učenje engleskog jezika
5.kongres studenata biomedicinskih nauka srbije sa međunarodnim učešćem, 26-30. april 2012. godine, Kopaonik
Autori: Aleksandar Mladenović, Pavle Nešović, tema: Komunikacijske veštine u medicinskom intervjuu
Autori: Nikola Vitas, Aleksandar Mladenović, tema: Učenje zasnovano na projektu
Autori: Stefan Đurić, Ivica Milošević, Jelena Stolić, tema: Značaj medicinskog engleskog jezika u nauci

Mentorstvo u studentskim radovima predstavljenim na studentskim kongresima pre 2012.
1.Zorica Antić, Značaj engleskog jezika u biomedicinskim naukama, tribina povodom 50. Kongresa biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Lepenski Vir, 2009.
2.Uloga nastavnika i uloga studenta u učenju engleskog jezika za medicinu, mentorski rad, 50. Kongres biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, Lepenski Vir, 2009. Autori: Marija Anđelković, Branislav Apostolović, Aneta Jovanović.
3.The Link Between General and Medical English: Common Students’ Errors, mentorski rad predstavljen na Mini kongresu studenata Medicinskog fakulteta u Nišu, 2011.
4.Unapređenje studentske autonomije u nastavi engleskog jezika za medicinu, mentorski rad predstavljen na Mini kongresu studenata Medicinskog fakulteta u Nišu, 2011.

Doprinos široj akademskoj zajednici
Član međunarodnog naučnog odbora na konferenciji Teaching English for Specific Purposes koju organizuje Elektronski fakultet u Nišu.
Mentor studentskih radova predstavljenih na kongresima studenata biomedicinkih nauka Srbije.
Član komisije za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika Gordane Todorović na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, 2012.
Član komisije za izbor nastavnika za naučnu oblast Opšteobrazovne nauke, nastavni predmet Engleski jezik I i II, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016.
Lektor časopisa Facta Universitatis, Series: Medicine and Biology.
Član nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta u Nišu.
Član komisije za izbor u zvanje docenta dr Aleksandra Vuletića, nastavnika Fakulteta za sport na predmetima Engleski jezik 1 i 2.
Predsednik komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim učesnicima na konkursu za izbor u docenta, 26. 10. 2012.

Citirane publikacije: udžbenik i radna sveska „English for Medicine“ i monografija „Podučavanje i učenje engleskog jezika za potrebe medicine“ u publikaciji „Vokabular engleskog jezika“ autora Slobodana D. Jovanovića.

Nagrade i priznanja:
1.Monografija Podučavanje i učenje engleskog jezika za potrebe medicine nagrađena je kao najbolja publikacija u 2010. godini u kategoriji monografija od strane srpskog lekarskog društva gradska podružnica Niš.
2.Zahvalnica za saradnju, angažovanje i podršku studentima dodeljena povodom 49 godina postojanja Medicinskog fakulteta u Nišu.

Učešće na seminarima i profesionalno usavršavanje:

Učešće na seminaru za profesionalni razvoj The English Book Day, u oblasti podučavanja engleskom jeziku 9. novembra 2013.
Učešće na seminaru Taking the danger out of drama, 23. februara 2013 u Nišu.
Učešće na stručnom seminaru The English Book Day, 14. novembra 2015.

Radovi saopšteni na konferencijama 2017. godine
1.Zorica Antić, The Options for Teacher Cooperation in English for Medical Puporses, VIII International Scientific Conference Foreign Languages and the Contemporary Higher Education, Varna, Bulgaria, on 23-25 June 2017. Rad je objavljen u elektronskom formatu na sajtu konferencije: http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/conf/article/view/4028/3471
2.Leontina Kerničan, Marija Đorđević, Zorica Antić: The survey research on terminology used by the pharmacists at the faculties of pharmacy in Serbia. 1ST International Conference of the Slovene Association of LSP Teachers, Rimske Terme Thermal Resort, Slovenia, 18-20 May 2017.
3.Zorica Antić, The Effects of Professional Development and Teacher Education on Students’ Learning Outcomes. Third International ESP Conference and Summer School Establishing the Predominant Position of ESP within Adult ELT, Elektronski fakultet u Nišu, 3.-7. jul, 2017. Rad je u pripremi za objavljivanje kod izdavača Vernon Press u formi monografije.
Recenzije 2017.
Recenzija rečnika ENGLESKO-SRPSKI I SRPSKO-ENGLESKI REČNIK SLIKARSTVA I GRAFIČKOG DIZAJNA, autora Snežane i Dorin Drambarean i studenata, Fakultet umetnosti u Nišu, 2017.