Milena Vićević

Obrazovanje
Od 2003. do 2007. godine studirala na Učiteljskom fakultetu u Užicu (Univerzitet u Kragujevcu), stekla zvanje Profesorka razredne nastave.

Osnovne aktivnosti
Od maja 2017. godine do danas, zaposlena kao direktorka Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, u Užicu.

Ostale obuke/stručno usavršavanje:
Trening za trenere: Rodna ravnopravnost, Grupa za emancipaciju žena Hora, Valjevo, 2008;
Trening za trenere: Javno zagovaranje, komunikacija i javni nastup, odnosi sa medijima, NDI, tri modula, Fruška Gora, 2009;
Virtuelna škola na obrazovnom programu „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“ u okviru projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, Beograd, mart – april 2010;
Učešće na obrazovnom programu „Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” u okviru projekta „Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji”, Beograd, 23 – 27. januar 2012;
Učešće na projektu „Građansko društvo za inkluzivno obrazovanje – obrazovanje po meri deteta“ uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, 2012;
Učešće u programu „ReForce – Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju zajednice i reformi javne uprave”, Zlatibor, septembar 2014;
Prošla niz seminara iz različitih oblasti (iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, pisanje predloga projekata, javni nastup i komunikacija, strateško planiranje, javno zagovaranje, timski rad, rodna ravnopravnost, ljudska prava);
Učestvovala na stručnim skupovima, tribinama, okruglim stolovima, fokus grupama.

Članstvo u profesionalnim udruženjima:
Predsednica udruženja građana Inicijativa u Užicu od decembra 2009. godine;
Članica Upravnog odbora Mreže Regionalnih centara i centara za stručno usavršavanje Srbije-Mreža RC/CSU Srbije;
Mreža organizacija za decu Srbije-MODS;
Učiteljsko društvo Grada Užica

Druge veštine:
Komunikacijske veštine, pregovaračke veštine, odnosi sa javnošću, trenerske i facilitatorske veštine, rad na računaru (ofis paket), govori engleski jezik, vozačka dozvola B kategorije.

Druge aktivnosti:
Autorka i realizatorka akreditovanih seminara u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastvnika, vaspitača i stručnih saradnika: Planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja, Dopunska nastava sa posebnim osvrtom na obrazovni računarski softver, Diskriminacija i mehanizmi zaštite od diskriminacije.
Regionalna koordinatorka projekta za Zlatiborski okrug „Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu”, GIZ i Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, 2011-2013. godine.
Koordinatorka projekta „Aktivne mlade žene”, Balkanski fond za lokalne inicijative, Udruženje građana Inicijativa Užice, 2011.
Koordinatorka projekta „Omladinsko liderstvo”, Užički centar za prava deteta, Užice, 2012.
Lokalna koordinatorka na projektu „Obrazovanje za prava deteta”, Užički centar za prava deteta, 2014.
Specijalizovana za treninge iz oblasti: Odnosi sa javnošću, Javni nastup i komunikacija, Javno zastupanje, timski rad, rodna ravnopravnost.
Organizovala niz seminara, okruglih stolova, tribina za udruženje građana Inicijativa.
Saradnica na projektima drugih organizacija civilnog društva.
Članica tima za komunikaciju i saradnju sa Odeljenjem za lokalni ekonomski razvoj Grada Užica.